inspektor wojewódzki (małopolskie)

  • Full Time
  • Poland

Website Infinite Bangladesh

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Opublikowano: 11 sie 2020
Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad rynkiem pracy w Oddziale do Spraw Rynku Pracy w Wydziale Polityki SpołecznejKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych i doraźnych kontroli w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, w zakresie spełniania warunków i obowiązków, wynikających z posiadania statusu, w tym kontrolowanie tworzenia (wpływy) i wykorzystania (wydatki) środków finansowych zakładowego funduszu aktywności w zakładach aktywności zawodowej, w celu potwierdzenia spełniania warunków przez kontrolowane podmioty, niezbędnych do posiadania statusu, uprawniających do korzystania ze środków publicznych oraz zapewnienia osobom zatrudnionym w ww. jednostkach, pracę w warunkach chronionego rynku pracyProwadzenie postępowań administracyjnych w trybie I instancji w sprawach m. in.

przyznania lub utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej oraz zmian w treści decyzji przyznających status, w celu umożliwienia działalności zakładu zatrudniającego osoby niepełnosprawne w ramach statusu i korzystania ze środków publicznych. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowejRealizowanie zadań związanych z przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej funkcjonowania zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowejWspółpracowanie z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Państwową Inspekcją Pracy, zakładami ubezpieczeń społecznych, organami podatkowymi, urzędami pracy i innymi podmiotami, oraz opracowywanie projektów pism i innych materiałów w celu wymiany informacji w zakresie realizowanych zadańWarunki pracykrajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach /pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej i organizatorzy zakładów aktywności zawodowej/. W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty). Część pomieszczeń higieniczno – sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiPracownikom oferujemy: – regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 3300 do 3500 zł brutto dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy – „trzynaste” wynagrodzenie, – możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami, – bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w aktywnościach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych), dopłatę do kart sportowych, – parking dla rowerów, – możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, – dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, – dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy. Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.

malopolska. pl/muw,m,329329,2020. html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu spółek handlowych, , ustawy Prawo Przedsiębiorców znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej umiejętność obsługi komputera – w tym w szczególności arkusza kalkulacyjnegoPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweumiejętność pracy w zespole, komunikatywnośćodporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu umiejętność analitycznego myśleniaswoboda wypowiedziDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyDokumenty należy złożyć do: 2020-08-14Decyduje data:wpływu oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Małopolski Urząd WojewódzkiWydział Administracji i Logistykiul. Basztowa 22 (pok.

24)31-156 Krakówz dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska….

Source: