referent (śląskie)

  • Full Time
  • Poland

Website Infinite Bangladesh

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach – Opublikowano: 11 sie 2020
Izba Administracji Skarbowej w KatowicachDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referent w Drugim Referacie Czynności Sprawdzających (SAS-2)Izba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych dla zapewnienia prawidłowych wpływów do budżetu państwaSporządzanie sprawozdań z działalności urzędu na potrzeby analiz lokalnych (US, IAS) i centralnych (MF)Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:• praca administracyjno-biurowa,• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,• użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),• zagrożenie korupcją,• permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:• stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze Urzędu,• oświetlenie sztuczne i naturalne,• brak windy,• bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących oraz niesłyszących i głuchoniemych. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiW celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń. Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.

List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych. Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Administracji Publicznejw tym Krajowej Administracji Skarbowej, członkostwa w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone w dwóch terminach:I termin – test wiedzy,II termin – rozmowa kwalifikacyjna. Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia testu wiedzy będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno-ogłoszeniowa).

Kandydaci, którzy uzyskają z testu wiedzy ocenę pozytywną, o terminie kolejnego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w późniejszym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3. 809,93 złDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-64-60. Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopowyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowejpozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasuSkrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadańUmiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmieDobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznymUmiejętność analitycznego myślenia, wnioskowaniaNastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętnościUmiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.

08. 1972 r. )Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2020-08-13Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Katowicachul. Damrota 2540-022 Katowicez dopiskiem „nabór – referent – (SAS-2) – Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej – SCH” …

Source: