referent (wielkopolskie)

  • Full Time
  • Poland

Website Infinite Bangladesh

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu – Opublikowano: 11 sie 2020
Izba Administracji Skarbowej w PoznaniuDyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:referent do spraw obsługi bezpośredniej i przetwarzania danych Dziale Obsługi BezpośredniejIzba Administracji Skarbowej w Poznaniuul. Dolna Wilda 80A61-501 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji baz danych,przetwarzanie danych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji baz danych,tworzenie rejestrów przypisów i odpisów w celu dokonania zapisów księgowychWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:– praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,– praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: – praca wykonywana w budynku urzędu oraz poza siedzibą urzędu,– budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (brak podjazdu do budynku, brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych, brak windy),– brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,– narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas określony. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3726,61 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

Postępowanie może składać się z następujących etapów:– weryfikacja formalna, w tym analiza ofert,– sprawdzian wiedzy merytorycznej i / lub sprawdzian praktyczny badający umiejętności kandydatów,– rozmowa kwalifikacyjna. Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. CV / życiorys i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku dokumentów w języku obcym konieczność przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy, Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:http://www. wielkopolskie. kas. gov.

pl/izba-administracji-skarbowej-w poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeńKandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 768 -20-31 oraz 62 768-20-51.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowegow administracji lub w pracy biurowejpozostałe wymagania niezbędne:znajomość przepisów prawa podatkowego. Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweodporność na stres,dokładność systematyczność,umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do  prezentacji),umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U.

z 2017 r. , poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01. 08.

1972 r. ,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniuul. Dolna Wilda 80A61-501 Poznańz dopiskiem „oferta pracy – DUS w Kaliszu – SOB”….

Source: