starszy referent (pomorskie)

  • Full Time
  • Poland

Website Infinite Bangladesh

Komenda Miejska Policji w Gdańsku – Opublikowano: 11 sie 2020
Komenda Miejska Policji w GdańskuKomendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw obsługi sekretariatu Zespołu Prezydialnego KP VIII w Gdańskuul. Nowe Ogrody 27 80-803 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, sporządzanie wykazów przesyłek oraz zestawień związanych z obiegiem dokumentacjiarchiwizowanie dokumentacji ostatecznie zakończonej przez funkcjonariuszy i pracowników wydziału celem złożenia jej do archiwumzaopatrywanie Komisariatu w materiały i podręczny sprzęt biurowyewidencjonowanie przepisów w rejestrach w celu prawidłowego obiegu dokumentówredagowanie krótkich pism Warunki pracyPraca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przed wzięciem udziału w konkursie kandydaci należy zapoznać się z informacjami na temat rekrutacji w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku:http://bip. gdansk. kmp. policja.

gov. pl/107/cywilne/31909,Rekrutacja-do-korpusu-sluzby-cywilnej. htmlProponowane wynagrodzenie brutto: 2. 838,65 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu. Tel. Kontaktowy: /58/ 321 63 69. Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowegow administracji lub w pracy biurowejpozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedurkomunikatywność, kreatywność, samodzielność, organizacja pracy własnejumiejętność obsługi sprzętów biurowych i programów komputerowychznajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruKopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r.

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-12Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku lub wysłać pocztą na adres:Komenda Miejska Policji w Gdańskuul.

Nowe Ogrody 27 80-803 Gdańsk(Wydział Kadr)…

Source: