wizytator (świętokrzyskie)

  • Full Time
  • Poland

Website Infinite Bangladesh

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Opublikowano: 11 sie 2020
Kuratorium Oświaty w KielcachŚwiętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:wizytator do spraw realizacji form nadzoru pedagogicznego – kontroli, wspomagania i monitorowania Wydział Nadzoru Pedagogicznego i StrategiiKuratorium Oświaty w Kielcachal. IX Wieków Kielc 325-516 KielceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie w szkołach/placówkach kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w celu oceny stanu przestrzegania tych przepisów. Monitorowanie w szkołach/placówkach realizacji przyjętych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych na dany rok szkolny przez ministra oświaty. Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej szkołą/placówką oraz nauczycieli w celu upowszechniania nowych rozwiązań organizacyjnych, obowiązujących tendencji w kształceniu i wychowaniu wynikających m. in. z realizacji priorytetów i kierunków polityki oświatowej państwa, wojewody i kuratora oświaty. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego dla kandydatów na stanowisko dyrektora w celu wyłonienia osoby, której można powierzyć funkcję dyrektora oraz w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego – powoływanych odpowiednio przez dyrektora szkoły/placówki i organ prowadzący szkołę – w celu potwierdzenia spełnienia przez nauczyciela wymagań egzaminacyjnych określonych przez ustawodawcę oraz w obserwacji przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w celu oceny prawidłowości i zgodności ich przeprowadzania z ustalonymi procedurami.

Dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą – uczestnictwo w pracach mających na celu przygotowanie oceny pracy na podstawie analizy zgromadzonych informacji i dokumentów potwierdzających stopień realizacji przez dyrektora zadań. Organizowanie prac komisji i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w celu ustalenia spełnienia przez nauczycieli wymagań określonych przepisami prawa. Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek w celu prawidłowego ich funkcjonowania. Warunki pracyWykonywanie czynności służbowych zarówno poza siedzibą urzędu – w szkołach, placówkach i instytucjach oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego, jak i w siedzibie urzędu.

Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie technicznych środków w pracy administracyjnej (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i technicznych urządzeń biurowych. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Biuro Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział we Włoszczowie mieści się przy ul. Wiśniowej 10 i zlokalizowane jest na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie. Do pomieszczeń prowadzą schody, na których znajduje się taśma odblaskowa ułatwiającą przemieszczanie się osób słabo widzących. Na posesji wokół budynku znajduje się parking z wydzielonymi 3 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne na parterze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 mogą skorzystać z wejścia wyposażonego w podjazd, który ma niski stopień nachylenia, co umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

– w ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e-mail/numer telefonu,- CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona,- oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,- etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna,- oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Weryfikacyjną,- kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub drogą elektroniczną. W tym celu kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,- oferty aplikacyjne kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne są komisyjnie niszczone,- proponowane wynagrodzenie: zasadnicze około 3 840,40 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 342-15-74- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:https://kuratorium. kielce. pl/12534/rekrutacja-na-stanowisko-pracy-w-kuratorium-dokumenty-do-pobrania/Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe magisterskie oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznychdoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoco najmniej 5 lat – nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolitestudia magisterskie, posiadający: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub conajmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli,lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami iplacówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracyszkół i placówek; lub nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej iukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania. pozostałe wymagania niezbędne:Umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,Umiejętność redagowania pism urzędowych,Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office, m.

in. Word, Power Point, Excel, poczta e-mail,Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, w tym kierowania grupą zadaniową,Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzaniaKopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanegoOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie dotyczące ochrony danych osobowychOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-17Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Kielcachal. IX Wieków Kielc 325-516 KielceOFERTY Z DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH Z DOPISKIEM: “OGŁOSZENIE O NABORZE NR 66787 Z DNIA 6 SIERPNIA 2020 ROKU NA STANOWISKO WIZYTATORA W WYDZIALE NADZORU PEDAGOGICZNEGO I STRATEGII – ODDZIAŁ WE WŁOSZCZOWIE”….

Source: